Semalt: Viagra spam näme?

Semalt” müşderi üstünliginiň dolandyryjysy Igor Gamanenko, ugrukdyryjy spam döredýän botnet döreden rus hakerleriniň belli bir toparynyň bardygyny aýtdy. Bu spam hüjümi, Viagra ýa-da erkek agzalaryň ulaldyjy dermanlary ýaly önümleri satyn almagy teklip edýän tonna e-poçta ibermegi öz içine alýar. Bu spam hüjümi, dünýädäki spam hatlarynyň üçden bir bölegini ýapmagy başardy. Bu meýilnamanyň arkasyna hüjüm edenler pul gazanmagyň kanuny we bikanun ýollaryna ýüz tutýarlar. Ilki bilen bular aldaw saýtlaryny satyn almagy talap edýän galp jaňlardy. Ikinjiden, bu spamerler Hindistandan ýa-da Russiýadan gelip çykýan galp neşe serişdelerini şübheli pidalaryna iberdiler. Uzyn hekaýany gysgaltmak üçin, müňlerçe satuw bolmasa ýüzlerçe girdeji gazanmagy umyt edip, millionlarça alyjylara e-poçta iberdi.

Bu jenaýatçylar bu jenaýatlary amala aşyrýarka, zyýan çeken programma üpjünçiligini we wiruslaryny pidasynyň kompýuterinde işlediler. Hüjüm edilen maşyn dogry işlemedi we diňe hüjümçiniň buýruklaryny ýerine ýetirdi. Heläk bolanlaryň esasan amerikalylardygyny bellemelidiris. Hüjümçiniň ilkinji buýrugy e-poçta salgylaryny ýygnamak we dogry alyjylaryň sanawyny düzmekdi. Tutuş shema botnet hüjümi görnüşinde ýerine ýetirildi. Giňişleýin derňewlerden soň bu hüjümiň arkasynda duran käbir adamlar tussag edildi. Şeýle-de bolsa, meniň pikirimçe, “Viagra-spam” saklanmady we geljekde has köp haker hüjümine garaşyp bileris.

Spam nähili işleýär

Kaliforniýa uniwersitetiniň gözlegine görä, köp banklar we üpjün edijiler bu Viagra spam hatlarynyň käbiriniň ýaýramagyny aňsatlaşdyrýarlar. Bu, onlaýn farma taslamalarynyň arkasyndaky käbir taraplaryň bu derman önümleriniň satuwy bilen gyzyklanýandygyny aňladýar.

Gözlegiň dowamynda gözlegçiler we journalisturnalistler spamçylaryň zyýanly meýilnamasyny durmuşa geçirmek üçin aşakdaky usullary ulanýandyklary barada netijä geldiler:

1. Mahabat

Adaty sanly marketing usullary ýaly, hüjümçiler mahabaty onlaýn önümi tanatmak üçin ulanýarlar. Adatça, bu hüjümçiler bloglary, sosial mediany, gözleg motory optimizasiýasyny we ş.m. spam arkaly potensial alyjylara ýetmegiň ileri tutulýan usuly hökmünde e-poçtalary ulanýardylar. Hünärmenler web sahypa ulanyjylaryny IP adresi gözegçiligi arkaly dolandyrmagyň uly ösüş gazanyp biljekdigini we ulanyjylara bu hüjümlerden uzak durmaga kömek edip biljekdigini bellediler. . Gynansak-da, global e-poçta hatlarynyň 70% -iniň henizem spamdygy çak edilýär.

2. Goldaw basyň

Hüjümçiler e-poçta zyýanly ýa-da fişing baglanyşyklaryny ýerleşdirip, ulanyjylary web sahypasyna gönükdirmek üçin bu usuly ulanýarlar. Müşderiniň sargytlaryny kabul edýän we gaýtadan işleýän onlaýn derman dükanlaryna baglanyşýarlar. Adatça, bu bölek spam iberijiler we botnet ussalary bilen umumylygy bolmadyk garaşsyz guramalar tarapyndan ýerine ýetirilýär. Köplenç hüjüm edýänler umumy satuw mukdarynyň 30-50% -ini alýan bu web sahypalarynyň şahamçasy bolup işleýärler.

mass gmail